Organisation

ORGANIZING COMMITTEE

Prof. H. K. Sarangi

Dr. B. S. Mohanta

Dr. P. P. Patnaik

Dr. S. Samantray

Dr. S.Tripathy

Dr. A. Behera

Dr. S. N Das

Dr. P.  Pradhan

Dr. J. Nanda

Dr. S. S Mohapatra

Dr. Prasanta kumar sahoo

Dr. M.Chhegunda

Dr. Ankur Soam

Mr. S. Choudhury

Mr. S.P Jena

Mr. D. Dey

Mr. B.Patnaik

Mr. Ashok Sahoo

Mr. S. Beura

Mrs. R Ray

Mrs. A.Routray

Miss. S.R Biswal

Mrs. S. Sarangi,

Mr. V. Patel

Mr. D. Mohapatra

Mr. S. A. Ohid

Mrs. P. Senapati

Mrs. T. Das

Mr. Sashendra Sahoo

Miss Rimpy Chhabra

Mrs. Monalisa Mishra